top of page

Salgsvilkår

Avtale

Avtalen består av disse salgsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Partene

Selger er:

Therese Kleppe

post@theresekleppe.no

Org.nr.: 922 780 447

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

KONSULTASJONER OG BEHANDLINGER

 

Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Overskrides reservert behandlings-/konsultasjonstid, rundes prisen opp til nærmeste kvarter regnet ut fra ordinær timepris. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Avtaleinngåelse og levering

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har bestilt konsultasjons-/behandlingstid av selgeren. Konsultasjoner og behandlinger anses levert ved oppmøte fysisk eller digitalt.

Betaling

Kjøper betaler normalt med bank-/kredittkort omgående etter gjennomført behandling. Eventuell avtale om betaling med faktura må gjøres før timebestilling. Faktura utstedes ved gjennomført konsultasjon/behandling. Betalingsfristen fremgår av fakturaen, og er på inntil 10 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med faktura.

Avbestilling av konsultasjoner og behandlinger

Avbestillinger må gjøres senest 1 døgn før oppsatt avtale. Avbestillinger etter fristen belastes med full pris, om ikke annet er nærmere avtalt.

Uteblivelse og forsinket oppmøte
Ved uteblivelse eller forsinket oppmøte, må kjøper betale reservert behandling i sin helhet. Av hensyn til påfølgende kunder, avsluttes konsultasjon/behandling innen den opprinnelig avtalte tiden.

Avlysning og utsettelser 

Selger forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette konsultasjoner og behandlinger som følge av årsaker som er utenfor selgers kontroll. Ved utsettelse vil kjøper bli tilbudt ny time på et senere tidspunkt.

KURS OG WEBINARER

Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse og levering

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Kurs anses som levert ved kursstart.

Betaling

Kjøper betaler normalt med Vipps eller bank-/kredittkort. Beløpet blir reservert eller trukket på det tidspunktet kjøperen bestiller tjenesten. Eventuell avtale om betaling med faktura må gjøres før påmelding, og faktura utstedes så snart kjøper er påmeldt. Betalingsfristen fremgår av fakturaen, og er på inntil 10 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med faktura.

14 dagers åpent kjøp

Selger tilbyr 14 dagers åpent kjøp på kurs fra kjøpsdato. For å benytte angreretten kan ikke tjenesten/kurset være igangsatt, dvs. at kjøperen har fått tilgang til kursmateriell, samt lastet ned innhold fra kurset eller deltatt på kurset ved fysisk oppmøte. Bruk av angreretten må meldes skriftlig til post@theresekleppe.no innen fristen/oppstart.

Uteblivelse og forsinket oppmøte

Ved uteblivelse eller forsinket oppmøte, gis ingen refusjon av avtalt pris.

 

Avlysning og utsettelser 

Selger forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs som følge av årsaker som er utenfor selgers kontroll. Ved avlysning av kurs vil kjøperen få refundert betalingen. Ved utsettelse vil kjøper bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

GENERELT

Ansvar og begrensninger
Selger fraskriver seg alle økonomiske krav knyttet til selgers nettsider, nyhetsbrev, videoer, kurs eller annet innhold.

Ved å kjøpe kurs og øvrige tjenester fra selger aksepterer og godtar kjøper, at hen selv er ansvarlig for bruk, gjennomføring, egen fremgang og resultater. Selger tilbyr ingen garantier om resultater. Kjøpers resultater er avhengig av egen deltakelse og egen gjennomføring.

Reklamasjon

Jf. forbrukerkjøpsloven §27: Dersom kjøper mener det foreligger en mangel ved produktet/tjenesten, må kjøper innen rimelig tid etter at hen oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjon meldes skriftlig til post@theresekleppe.no.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

 

Oppsigelse av avtalen 

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til gjeldende inkassoinstans. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Opphavsrett
Opphavsrett © Therese Kleppe. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, publisere, distribuere eller endre materiale som finnes på selgers kurs og nettsider uten inngått avtale med Therese Kleppe. 
Det er ikke tillatt å bruke selgers kurs og tjenester til å utvide egen personlig virksomhet, og kjøper godtar derfor at hen ikke kan dele informasjon om sin virksomhet til andre deltakere på kurs eller tilknyttede arrangementer. Kjøper samtykker i at det er strengt forbudt å bruke selgers kurs og tjenester til ulovlige spamaktiviteter, inkludert innhenting av e-postadresser og personlig informasjon fra andre deltakere.

Konfidensialitet
Selger respekterer kjøpers privatliv, og ber om at kjøper også respekterer privatlivet til andre deltagere på selgers kurs. Dette er derfor en gjensidig avtale om taushetsplikt. Selger ber alle respektere denne, og forutsetter at kjøper ikke deler videre ting som blir delt i felles samlinger. Ved å kjøpe kurs samtykker kjøper til å respektere dette. 
Kjøper står selvfølgelig fritt til å diskutere personlige resultater fra selgers kurs og oppgaver. All erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller kursholder må holdes strengt konfidensielt.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Se også Personvernerklæringen.

 

Konfliktløsning

Klager sendes skriftlig via e-post til selger innen rimelig tid. Kjøper samtykker i at kjøper og selger forsøker å løse en ev. tvist i minnelighet mellom seg.

 

Kjøper samtykker i at hen ikke vil kommunisere med en tredjepart, offentlig eller privat, på en slik måte at det kan føre til offentlig sverting av selger og selgers selskap.

 

Om tvisten ikke lykkes løst mellom partene, kan saken sendes forbrukerrådet for mekling.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

bottom of page